Læring

Læring gjennom aktivitet – bruke hendene, hjernen og hjertet.

Samarbeid

Samarbeid – tilpasse seg det sosiale felleskapet, bidra, ta ansvar.

Lek

Lek og fysisk aktivitet – inspirere til læring, oppdagelser, utvikling av barnets potensiale.

Kunnskap

Forstå sammenhenger gjennom refleksjon og kritisk tenkning

Siste nyheter

Vi var på Straumens dag

Vi var på Straumens dag

På Straumens dag hadde vi stand ved Inderøyheimen. Det var en utrolig flott dag med knallfint vær og mange hyggelige mennesker som kom forbi. Ved vår stand hadde vi utstilt en del av vårt opplæringsmateriell og bilder fra vår skolehverdag. Vi hadde også tatt med en...

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

Torsdag 17.august var første skoledag, og både gamle og nye elever møtte spent opp. Sør-Verran Helselag disket opp med nydelig frokost til alle sammen. Dette var en veldig fin start på den aller første skoledagen og vi er så takknemlige for Helselaget som alltid...

Vi ønsker ny lærer velkommen

Vi ønsker ny lærer velkommen

Vår elevmasse øker og vi styrker vårt team med faglærte ansettelser. Vi kan med glede ønske Rosmari Vandbakk velkommen som ny lærer ved skolen fra og med mars 2023. Rosmari er 30 år og bosatt på Utøy, Inderøy. Hun er utdannet adjunkt med med tilleggsutdanning for...

Hva er Montessori?

MONTESSORI NORGE

Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoribarnehager og -skoler. De arbeider for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår, og for å bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk. De jobber også med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og –barnehager.

Vi anbefaler alle interesserte til å melde seg inn i Montessori Norge. Da får du tilsendt Montessori magasinet 4 ganger i året, og du er med på å støtte det viktige arbeidet forbundet gjør.
Bli medlem | Montessori Norge ​

MONTESSORIPEDAGOGIKK
MONTESSORIPEDAGOGIKK
 

 «Montessoripedagogikken er en «hjelp til livets utfoldelse». En slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke. Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet.

Maria Montessori så på de første seks årene som de viktigste i menneskets liv, da grunnlaget for barnets dannelse ble lagt. Derfor er montessoribarnehagen en så sentral del av montessoripedagogikken. Her skal barnet både få rom til å være selvstendig og klare seg selv, og få lov til å være en viktig bidragsyter for fellesskapet. Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori. Nettopp fordi det sier så mye om det vi ønsker å gjøre.

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.»
Kilde: Hentet fra Montessori Norge.
Les mer på nettsiden til Montessori Norge 

 

MONTESSORIPEDAGOGEN

Montessoripedagogen er hovedansvarlig for å tilrettelegge miljøet, planlegge undervisning,
gi presentasjoner og følge opp barn og unges læring og utvikling. Det vil si at den voksen skal
tilrettelegge for at eleven i stor grad kan gjøre oppdagelser, utforske og arbeide selvstendig i
synergi med miljøet og gruppen.

Observasjon er et av pedagogens viktigste verktøy. Vi snakker da om å gå under overflaten til
hvert enkelt barn og se etter muligheter for å hjelpe utviklingen. Observasjon gir oss bedre
innsikt i menneskehetens natur og mangfold, og da vet vi mye mer om hva slags hjelp hvert
barn egentlig trenger.

Den voksnes rolle er ikke å gi barn og unge all den kunnskapen de trenger, men å legge til
rette for at de selv skal kunne få utforske tema på en måte hvor deres indre motivasjon og
interesse får utfolde seg.

En montessoripedagog viderefører et sentralt poeng i pedagogikkens kunnskapssyn som er
at all læring er organisert med hensyn til barn og unges behov i det utviklingstrinnet de
befinner seg på. I det andre utviklingstrinn (6-12 år), er det viktig for barnet å forstå
sammenhenger og forhold, hvorfor og hvordan ting er som de er. Nøkkelpresentasjoner gis i
alle fag til grupper av blandete nivåer og alder. Det er viktig med et forberedt fysisk miljø
som er tilpasset de grunnleggende behov hos barn og som gjør det mulig for barn å ta valg
og bygge selvstendighet.

Formelt er en montessoripedagog en som både har godkjent lærerutdanning
(grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning eller PPU) og i tillegg 60 studiepoeng i
montessoripedagogikk (eller tilsvarende NOKUT godkjent montessoriutdanning) for den
aldersgruppen de skal jobbe med.

MARIA MONTESSORI
MARIA MONTESSORI 
 

Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Chiaravalle, Italia. Hun kom sammen med foreldrene sine til Roma i en alder av 5 år.
Hennes interesse for vitenskap førte henne til å ta medisinstudier, som hun måtte kjempe for, siden fakultetet i Roma på det tidspunktet var forbeholdt menn. Som 26-åring ble hun en av de første kvinnelige legene i Italia og fortsatte å studere gjennom hele livet. Hun tok bachelor i filosofi, psykologi og biologi.

Som engasjert ung kvinne deltok hun aktivt i bevegelsen for kvinners politiske og sosiale rettigheter, og hun representerte landet sitt på den internasjonale kongressen for kvinners rettigheter i Berlin i 1896. I 1897 fikk Maria Montessori en stilling ved den psykiatriske klinikken ved Universitetet i Roma der hun jobbet med funksjonshemmede barn og voksne som levde innesperret uten særlig stimulans. Disse erfaringene var med å igangsette hennes refleksjoner om barnet og dets behov. Snart hevdet hun at løsningene ikke nødvendigvis var medisinske eller kjemiske, men heller lå i mulighetene for utdanning. På den pedagogiske kongressen i Torino i 1898 erklærte hun: “funksjonshemmede barn er ikke kriminelle. De har rettigheter. De har krav på alle fordelene utdanningen gir. Vi må tillate disse menneskene å integrere seg på nytt i samfunnet, å erobre sin plass og sin uavhengighet i en sivilisert verden og dermed gjenvinne sin verdighet som mennesker. «
Fundamentet ble lagt, og da hun fikk ansvar for å lede en psykiatrisk klinikk i Roma, startet hun forskning og forankret den i fotsporene til to store franske lege og pedagoger: Jean Itard og Edouard Seguin. Hun tok opp og utviklet materiell som de hadde utviklet for sensoriske funksjonshemmede (sandpapir bokstaver, etc.). Barna hun hadde ansvar for lærte å lese og skrive og besto italiensk eksamen akkurat som de andre elevene. Maria Montessori undret seg over at «friske og glade barn på vanlige skoler» ikke skåret høyere enn «uheldig barn» på disse testene.

Det var i 1907 at hun åpnet den første «Casa dei Bambini» der hun ønsket  barn fra 3 til 6 år fra et fattig distrikt i Roma (San Lorenzo) velkommen. Hun etablerte et pedagogisk forskningslaboratorium der hun ville gå fra oppdagelser til funn, og funn i utviklingen av “Montessori-pedagogikk” (det forberedte miljøet, oppmerksomhetsfenomen, fritt aktivitetsvalg, utvikling av selvkorrigerende materiale, etc.).
Maria Montessori  gjennomlevde de to verdenskrigene på 1900-tallet, noe som fikk henne til å flykte fra Italia for å bo i USA, Spania, England, Nederland, India, etc.

Uansett hvor hun reiste fortsatte hun å observere barn, og oppdaget deres grunnleggende og universelle behov. For å fortelle om oppdagelsene sine, skrev hun mange bøker både om praksisen og pedagogisk analyse. I 1937 foreslo hun stiftelsen av Social Party of the Child, overbevist om at en reell utdanningsreform måtte gjennomføres fordi hun så at det store sosiale oppdraget om å sikre rettferdighet, harmoni og kjærlighet til barn hang sammen med utdanning. Ifølge henne var dette den eneste måten å bygge en ny verden og å bygge fred på (les erklæringen «Den glemte borgeren» skrevet av Maria Montessori i 1947).

I 1949 mottok hun den franske fortjenstorden Æreslegionen. Samme år ble hun for første gang nominert til Nobel freds pris. Det  skjedde igjen i 1950 og 1951 .

6. mai 1952 døde Maria Montessori, 81 år gammel, i Nederland.

Bilder fra skolen

Vår visjon

Skarnsundet Montessoriskole skal tilby et helhetlig utdanningsalternativ hvor mestring for livet blir tilrettelagt gjennom læringsglede og toleranse.

Våre verdier

Mestring oppmuntres ved:
Frihet
Lærelyst
Selvstendighet

Kunnskap oppmuntres ved:
Motivasjon
Konsentrasjon
«Learning by doing»

Toleranse oppmuntres ved:
Etikk
Respekt
Trygghet

Inntak av elever til skoleåret 2023/24

Søknadsfrist på skoleplass er 27.januar 2023. 
Søknader som kommer inn etter søknadsfristen blir behandlet etter at hovedopptaket er avsluttet.

​​Vi kan ta inn 42 elever i klassetrinn 1-7. Inntaket vil prioriteres i henhold til vårt «Inntaksreglement»

​​Skolepenger for skoleåret 2023 er kr 1.000,- pr måned inklusive mat.​

​Skolepenger justeres etter gjeldene lover og regler 1. januar hvert år.

Elektronisk søknadskjema

3 + 11 =

Våre lærere

Yngvil Øye Brandsås

Yngvil Øye Brandsås

Rektor

Yngvil har lang fartstid i skoleverket og har vært lærer i 27 år. 11 av disse årene ved Steinkjer Montessoriskole. Hun er utdannet montessoripedagog, og mener denne alternative pedagogikken er den aller beste for barns læring.

Robert Kristensen

Robert Kristensen

Lærer

Robert er 42 år og bor på Straumen, Inderøy. Han er adjunkt med tilleggsutdanning og har en variert bakgrunn.   Med hans interesse for entreprenørskap, praktisk arbeid og uteskole som læringsarena, passer han godt inn i vår alternative skolehverdag. Robert har allerede startet på Waterparkutdanningen og vil bli ferdig utdannet Montessoripedagog våren 2024.

Madil Catedrilla Sæther

Madil Catedrilla Sæther

Assistent

Madil er 38 år og bor i Mosvik, Inderøy. Hun er utdannet lærer i Filippinene og har jobbet med alt fra kontor til barnehage- og lærerassistent i skole.   Hun er en allsidig person og veldig glad i praktisk arbeid. Hun kjenner nærmiljøet godt og er en flott ressurs for skolen vår.

Mona Finstad Rømuld

Mona Finstad Rømuld

Assistent

Mona er 42 år og bor på Gran, Inderøy. Hun har en allsidig bakgrunn og har 10-års erfaring fra Montessoriskole.   Hun er lidenskapelig opptatt av barn og unge og hvordan man best tilrettelegger for at de skal få en god skolehverdag. Mona har det siste halvåret tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Hege Therese Stubmo Staberg

Hege Therese Stubmo Staberg

Lærer

Hege er 47 år og bor på Straumen. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning og har en Master i Tilpasset opplæring. Hun har tidligere jobbet som pedagogisk leder, og med sine milde barnehagelærerøyne er hun et viktig tilskudd til skolen vår.

Rosmari Vandbakk

Rosmari Vandbakk

Lærer

Rosmari er 30 år og bosatt på Utøy, Inderøy. Hun er utdannet adjunkt med med tilleggsutdanning for 5-10.trinn. Hun har erfaringfra barne- og ungdomsskole, er svært interessert i Montessori-pedagogikken, og starter med Waterparkutdanning høsten 2023. Dette blir så bra for skolen vår.

Kontakt oss

​Skolen ligger sentralt i naturskjønne omgivelser midt i Mosvik sentrum i Inderøy kommune.

​​Daglig leder: Yngvil Øye Brandsås | 91 87 28 19
rektor@skarnsundet-montessoriskole.no

Styrets leder: Arne Ivar Sundseth | 91 56 39 88
arne.ivar@hvacs.no 

Skarnsundet Montessoriskole
Køppenvegen 10
7690 Mosvik
Kto.nr 4212.55.87970
Org no 924 346 884

Kontaktskjema